Onze visie is gebaseerd op de volgende drie pijlers: betrokkenheid, betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid. Hieronder worden deze toegelicht.

  1. Betrokken

Onze praktijk stelt de patiënt centraal. Onze zorg is afgestemd op de persoonlijke behoefte van de patiënt. Daarbij hanteren wij als uitgangspunt dat gezondheid uitgaat van medisch, psychisch en sociaal welzijn. Wij investeren in een goede relatie met de patiënt. Onze zorg is niet alleen afgestemd op de behoefte maar ook op de wensen, voorkeuren en verwachtingen. Wij hebben bij het verlenen van zorg zowel oog voor de hulpvraag als ook de hulpbehoefte. Wij houden daarbij rekening met persoonlijke capaciteiten. Wij hebben respect voor mening van de patiënt. Wij vinden het belangrijk laagdrempelig bereikbaar en benaderbaar te zijn voor onze patiënten. Wij benaderen een patiënt en elkaar op professionele wijze. Wij leveren zorg met compassie.

Wij hechten binnen het team waarde aan een grote mate van betrokkenheid naar elkaar. Vanuit management zijn wij ons bewust van onze eigen rol en voorbeeldfunctie. Wij voelen ons betrokken richting andere hulpverleners in de wijk en streven naar een onderlinge goede samenwerking. Wij werken aan laagdrempelige bereikbaarheid voor samenwerkende zorgverleners en hechten waarde aan goede samenwerkingsafspraken. De mening van patiënt, medewerker en samenwerkende collega is uitgangspunt voor door te voeren verbeteringen.

  1. Betrouwbaar

Onder betrouwbaarheid verstaan we “zeggen wat je doet en doen wat je zegt”. We zorgen voor
duidelijke informatievoorziening via de website en in onze praktijk. Voor de patiënt willen we aan de hand van verstrekte informatie duidelijk maken wat hij/zij van ons kan verwachten. Wij komen gemaakte afspraken na. Wij hanteren een duidelijke agendastructuur. Wij leggen samenwerkingsafspraken vast en werken volgens voor de huisarts geldende richtlijnen. Onze behandelingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de vastgelegde protocollen van de beroepsgroep voor huisartsen.
Wij kennen de grenzen van ons medisch handelen. Wij zijn bevoegd en bekwaam. Wij zorgen voor expertise binnen ons team en stimuleren scholing.

  1. Toekomst-bestendig en in beweging

Onze organisatie werkt aan het leveren van toekomst-bestendige huisartsenzorg. Wij zorgen ervoor dat expertise en scholing adequaat is en wordt bijgehouden. Wij werken aan een bestendig team met zo min mogelijk personele wisselingen. Dit komt de relatie met de patiënt ten goede. Wij zijn continu uit op verbetering van processen in de organisatie en in het vak. Wij laten een praktijkscan uitvoeren en bespreken de bevindingen met alle praktijkmedewerkers. Wij stellen jaarlijks verbeterplannen op en evalueren de processen en borgen deze. Wij werken aan voldoende draagkracht hierin vanuit het team en bijdrage vanuit alle praktijkmedewerkers. Wij werken mee aan het opleiden van jonge dokters en doktersassistentes om de toekomst van het vak te borgen.